خرید مواد معدنی

سنگ آهن

Fe Total :65 تا 66

Feo :

تناژ :ماهیانه 20000 تن (FOT یا EXW )

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :بندرعباس

تحویل :FOT (تحویل در انبار بندر عباس و یا بندر امام)

قیمت :کنسانتره بندرعباس200000 و گندله 350000

آنالیز محموله :download

21 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :50-51

Feo :1

تناژ :15000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :میانه

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :توافقی

آنالیز محموله :download

20 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :9

تناژ :200000تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :30هزارتومان

آنالیز محموله :download

15 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :

Feo :9

تناژ :200000تن

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :خواف

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :30هزارتومان

آنالیز محموله :download

15 تير 1394

سنگ آهن

Fe Total :58

Feo :18

تناژ :3000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :زنجان

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :تفاوقی

آنالیز محموله :download

20 خرداد 1394

سنگ آهن

Fe Total :40تا63

Feo :

تناژ :20000

سایز :فاین (0 - 10)

محل دپو :میانه

تحویل :EXW (تحویل درب معدن یا کارخانه)

قیمت :بقیمت روزیومیتال

آنالیز محموله :download

19 خرداد 1394
» 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 «