خرید معدن

معدن مرمریت

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافق

آدرس :اصفهان خوروبیابانک

آنللیز معدن :download

17 مهر 1395

انیدریت و آلاباستر

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :سمنان جاده نظامی

آنللیز معدن :download

12 مهر 1395

انواع معادن فلزی و غیر فلزی

نوع پروانه :پروانه بهره برداری

قیمت :توافقی

آدرس :سراسر ایران

آنللیز معدن :download

05 مهر 1395

سرب و روی ومس

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :توافقی

آدرس :استان مرکزی -خمین

آنللیز معدن :download

04 مهر 1395

باریت

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :300 میلیون تومان

آدرس :خراسان رضوی-تربت جام

آنللیز معدن :download

01 مهر 1395

کرومیت

نوع پروانه :ثبت محدوده

قیمت :500 میلیون تومان

آدرس :تربت حیدریه-خراسان رضوی

آنللیز معدن :download

01 مهر 1395